TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA

03.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de 7263 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (“Torba Kanun”) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Kanun’un Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nu değiştiren hükümleriyle özetle:

 • Teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerinin esas sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler bakanlık iznine tabi hale getirilmiştir.
 • Matematik, fizik, kimya ve biyoloji dışındaki programların da Bakanlık kararıyla desteklenecek programlar kapsamına eklenebilmesinin kanuni dayanağı oluşturulmuştur.
 • Teknoloji geliştirme bölge alanı dışında da kuluçka merkezi kurulmasına imkan tanınmış, bu alanlarda bulunabilecek girişimcilere ilişkin özelliklerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtilmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunan şirketlerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bakanlık il müdürlükleri tarafından düzenleneceği belirtilmiştir.
 • Mücbir sebep halleri dışında teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyetin bir yıl süre durması halinde, bölge ilanına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının tüm sonuçlarıyla ortadan kalkacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
 • Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerini tamamlaması halinde; mevzuata uygun şekilde yeni bir proje sunmamaları ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde sözleşmelerinin feshedileceği ifade edilmiştir. Sözleşmenin feshi, tahliye nedeni olarak belirlenmiştir.
 • Teknoloji geliştirme bölgesinde bulunup da doktora öğrencisi ya da stajyer istihdam eden firmalara belirli şartlarla destek verileceği belirtilmiştir.
 • Gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla mevcut Dışarıda Geçirilen Sürelere ilişkin gerekçelere ek olarak ilgili personelin teknopark dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilebilecektir.
 • 1/1/2022 tarihinden itibaren geçici 2 nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın belli bir miktarının ne şekilde tasarruf edilmesi gerektiğine dair düzenlemeye gidilmiştir.
 • Bazı teşvik ve vergi istisnaları 31/12/2028’e dek uzatılmıştır.
 • Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde 10’unu aşamazken, toplam personel sayısı 15’e kadar olan bölge firmaları için bu oranın yüzde 20 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu değiştiren hükümleriyle özetle:

 • Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan güvenilir bir biçimde tespit etmesi halinde, nitelikli sertifikayı kimlik kartına yükleyebileceği belirtilmiştir.
 • Resmî mühür dâhil her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliği haiz olan elektronik mühür ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 • İnternet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve diğer elektronik sertifikalarla ilgili esaslar düzenlenmiştir.

Çeşitli kanunlarda yapılan değişikliklerle, bazı süreçler bakımından imza sirküleri talep edilemeyeceği belirtilmiştir. Buna göre:

 • Entegre devre topografyası başvurularında imza sirküleri istenmeyecektir.
 • Tüzel kişi taciri temsile yetkili olanlardan ayrıca imza sirküleri alınmaksızın, ellerinde mevcut bulunan ve tüzel kişi taciri temsile yetkili şahısları gösterir sicil tasdiknamesi ile oda, borsa, Birlik ile şubelerinin seçimlerine katılabilme imkanı getirilmiştir.
 • Gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzaları, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecektir. Bu veri tabanında imzası yer almayan kişiler bakımından imza beyannamesinin ne şekilde düzenleneceği yönetmelikle belirlenecektir.
 • Ticaret siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belge ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanlar dışında ilave belge aranmaması hususunda düzenleme yapılmıştır.

6750 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle birlikte; işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan işletmenin belirli bir taşınır varlık grubunun bütünü üzerinde rehin kurulmasına imkân tanınmıştır.

Yukarıda değişikliklerle ilgili genel bir bilgilendirme yapılmış olup düzenlemenin detaylarıyla ilgili bilgi almak istediğiniz takdirde irtibata geçmeniz rica olunur.

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: