KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN GETİRİLEN SINIRLANDIRMALARIN KAPSAMI NEDİR?

Kar payı, şirket pay sahiplerinin şirkete sermaye getirmesindeki en önemli sebeplerden birini oluşturmaktadır. Doktrinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında kabul edildiği üzere kar payı bir mülkiyet hakkıdır. Bu sebeple kar payına ilişkin sınırlandırmalar ancak kanunla, hakkın özüne dokunulmaksızın ölçülü olarak yapılmalıdır.

17.04.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Korona virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) geçici madde ekleyerek şirketlerin kar payı dağıtımına sınırlamalar getirmiştir.

TTK’ya eklenen geçici 13. madde kapsamında kar payı dağıtımına ilişkin sınırlandırmaları kısaca aşağıdaki şekilde özetlememiz mümkündür.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketleri 30.09.2020 tarihine kadar;

 • 2019 Yılı net dönem karının %25’inden fazlasının dağıtılmasına karar veremeyecektir.
 • Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
 • Şirket genel kurullarınca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecektir.
 • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

30.09.2020 tarihine kadar olan süreyi 3 ay uzatmaya ve 3 ay kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Bu kısıtlamanın kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hükümleri 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in Tanımlar başlıklı 3. maddesi uyarınca sermaye şirketleri; Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık şirketler de dahil olmak üzere anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak tanımlanmıştır. Yine aynı maddede hesap dönemi; takvim yılını esas alan şirketler için 2019 yılı hesap dönemi, özel hesap dönemi bulunan şirketler için tamamlanmış olan son hesap dönemi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca TTK’nın geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa %25’i aşan ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemelerin kanun metnine uygun olarak 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği düzenlenmiştir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak ise tebliğ hükümleri uyarınca faiz tahakkuk ettirilemeyecektir.

İSTİSNALAR

 1. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler kar payı dağıtımı sınırlandırılmasından istisna tutulmuştur.
 2. 120.000,00.-TL ve altında kar payı dağıtım kararı alan şirketler kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaması, ücretsiz izne çıkarılması dolayısıyla nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam etmemesi ve hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi şirketlerden olmaması kaydıyla kar payı dağıtımı sınırlandırılmasından istisna tutulmuştur.
 3. Dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler kar payı dağıtımı sınırlandırılmasından istisna tutulmuştur.
 4. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler kar payı dağıtımı sınırlandırılmasından istisna tutulmuştur.

1 numaralı istisna haricinde diğer bütün istisna kapsamına giren şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alması zorunlu tutulmuştur. Bakanlık’tan uygun görüş alınmadıkça kar payı dağıtımına karar verilemeyecektir.

Uygun görüş alınması için Bakanlık’a sunulması gereken belgeler ise şu şekildedir;

 1. Genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim kurulu çağrı kararının noter onaylı sureti
 2. Finansal durum tablosu
 3. Şirketin istisna kapsamında yer aldığını tevsik edici belgeler

Şirketler özetle; genel kurullarında kar payı dağıtımı yaparken TTK’nın geçici 13. maddesiyle getirilen sınırlandırmalara dikkat etmeli ve eğer istisna kapsamında olduğu değerlendiriliyorsa Ticaret Bakanlığı’ndan yazımızın içeriğinde bahsetmiş olduğumuz belgelerle birlikte uygun görüş alması gerekmektedir.

Av. Sinem İLİKLİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN SINIRLAMANIN SÜRESİ UZATILDI

Sermaye şirketlerine ilişkin kar payı dağıtımı Covid-19 nedeniyle 30.09.2020 tarihine kadar kısıtlanmıştı. Bugün (18.09.2020) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kısıtlama 3 ay daha uzatıldı.

Stj. Av. Ozan PARLAK

KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GEÇİCİ KISITLAMALAR 31/12/2020 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 12. maddesiyle 30/09/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konan daha sonra 18/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31/12/2020 tarihine dek uzatılan; özetle:

 • 2019 net dönem kârının %25’ini aşan kısmının dağıtılamayacağına,
 • 2019 öncesi dönemlere ait serbest yedek akçe ve kârların dağıtılamayacağına,
 • Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilemeyeceğine 

dair geçici yasakların geçerlilik süresi uzatılmadığından, bu yasaklar 31/12/2020 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmıştır.

Dolayısıyla şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak 2021 yılı içerisinde geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde kâr dağıtımına karar verebilecektir.

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: