OHAL SÜRESİNCE İFLAS ERTELEME İSTENEMEYECEK

21 Temmuz 2016 Tarihli ve 29777 Sayılı Resmî Gazete ile T.C Anayasası ile Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre, ülke genelinde 21/07/2016 tarihinden itibaren 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir. Söz konusu OHAL süresi boyunca, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilecektir. 

30.07.2016 tarihinde yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. Maddesi ile; “Olağanüstü halin devamı süresince 9/6/1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 179. Maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz, bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir.” denilmiştir. 

İcra İflas Kanunu 179. Madde şu şekildedir: “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

OHAL süresine ilişkin olarak çıkarılan söz konusu kanun hükmünde kararnamenin sonucu olarak, olağanüstü hal süresi boyunca iflâsın ertelenmesine ilişkin talepler reddedilecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla,
TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU

AĞUSTOS 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: