FAYDALI MODEL TESCİLİNE İLİŞKİN DESTEK PROGRAMLARI

İşbu çalışmanın amacı, proje aşaması sona ermiş ve faydalı model olarak tescili hedeflenen buluşlara ilişkin başvurulabilecek destek programları hakkında okuyucuyu genel itibariyle bilgilendirmektir. Buna göre çalışma, yeni başlayacak ya da devam eden Ar-Ge ve İnovasyon projelerine ilişkin destek programlarını veya patent tesciline ilişkin destek programlarını kapsamamaktadır.

KOSGEB Faydalı Model Destekleri

KOSGEB, Genel Destek Programı başlığı altında, faydalı model tescili de dâhil olmak üzere sınai mülkiyet hakları tescili için işletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara ve patent vekiline yaptıkları ödemelerin bir kısmını karşılamaktadır. KOSGEB tarafından sağlanan destek;

 • Başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yapılan ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerinin %50’sini kapsamakta olup program süresince desteğin üst limiti 20.000(yirmibin)-TL’dir.
 • Ayrıca, TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000(beşbin)-TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000(onbin)-TL’yi aşamamaktadır.

Anılan destekten faydalanmak için öncelikli şart ise, KOBİ olmak ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunmaktır.

Destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunulabilmektedir. Ancak ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcunun olması durumunda işletmenin ödeme talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarının destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutarın, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılacağı düzenlenmiştir.

Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazançlarda Vergilendirmeye İlişkin Devlet Destekleri

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1)[1] yer alan şartların sağlanması halinde ve yine aynı tebliğe göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

 • Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
 • Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,
 • Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50’sinin, 01/01/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden müstesna olacağı kabul edilmiştir.

Marka ve TURQUALITY® Destek Programları

Vergilendirmeye ilişkin teşviklerin yanı sıra, Ekonomi Bakanlığına bağlı, Marka/TURQUALITY® destek programları[2] aracılığıyla sunulan devlet teşvikleri bulunmaktadır.

Bu destekten faydalanabilmek için öncelikle, adına faydalı model tescili talebinde bulunulacak şirketin, Marka veya TURQUALITY® programlarından biriyle korunuyor olması gerekmektedir (Marka ve TURQUALITY®  farklı programlar olup bu programlara kabul koşulları ve programlar ile sağlanan desteklerin kapsamları da farklıdır.).

Korunmadan faydalanabilmek için doğrudan Bakanlığa müracaat edilmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Marka veya TURQUALITY® Destek Programları kapsamına alınması gerekmektedir. Söz konusu ön inceleme çalışması, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmaları tarafından yapılmakta ve  bu çalışma için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasına KDV dahil 20.000 TL’nin ödenmesi gerekmektedir.

Destek müracaatında bulunulan markaya ilişkin yurt içi ve yurt dışı tescillerin başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan şirket adına olması ve yurt dışı tescilin başvuruda belirtilen hedef pazarların en az birinde yapılmış olması gerekmektedir. Marka ve TURQUALITY® destek programlarına ilişkin teşviklerin kapsamı birbirinden farklı olmakla birlikte (TURQUALITY daha geniş kapsamlıdır) teşviklerin bazılarının konusu genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamalar ile destek kapsamına alınan markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler,
 • Hedef pazar olarak belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, destek kapsamına alınan markanın ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen bazı tanıtım harcamaları,
 • Hedef pazar olarak belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markanın ürünleriyle ilgili olarak açılan mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlere ilişkin; brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
 • Hedef pazar olarak belirlenen ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markanın ürünlerinin satışı amacıyla açılan teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira (vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri,
 • Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler.

İlgili destek programlarına  başvurmadan evvel, firmaların yetkinlik seviyelerini ölçmeye yarayan sorulara (değerlendirme seti) Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılarak, bu hususa ilişkin ilgili firma puanının öğrenilmesi mümkündür[3. Söz konusu set, verilecek cevaplar doğrultusunda firmaların destek kapsamına alınma ihtimallerini puanlamaktadır.

Vedia Nihal KoyuncuAvukat, LL.M.                                                                                              

 1.  Resmi Gazete Tarihi: 03.04.2007, Resmi Gazete Sayısı: 26482
 2.  Bkz. http://www.turquality.com/
 3. Bkz. http://www.turquality.com/on-degerlendirme-seti

HAZİRAN 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: