EYT HAKKINDA EN ÇOK SORULAN 5 SORU

Ülke gündemimizde bir süredir emeklilikte yaşa takılanların talepleri ya da daha kısa adıyla “EYT” ve bu kapsamda yapılması düşünülen düzenlemeler bulunmaktadır. Uzun uğraşlar ve geniş halk kitlelerinin sesini duyurma çabasıyla EYT düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyi kısaca tarif etmemiz gerekirse yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlardan, kanuni düzenlemeler uyarınca yaş dışındaki diğer şartları taşıyan kişilere de yaşlılık veya emekli aylığına başvurma şansı tanındı. Bu sebeple de bu düzenleme çok fazla kişiyi etkilediğinden oldukça yankı uyandırdı.

Bu yazımızla EYT’lilerin çalışma hayatlarına dair en çok merak edilen 5 hukuki soruyu sizler için cevaplandırdık.

Continue reading “EYT HAKKINDA EN ÇOK SORULAN 5 SORU”

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2023 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

4857 Sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu”) uyarınca verilecek idari para cezaları %122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı uyarınca 2023 yılı için yeniden belirlenmiştir. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde İş Kanunu uyarınca 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları tutarları T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Continue reading “4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2023 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI”

ÇALIŞANIN İSTİFASINDA İŞVEREN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İSTİFA NEDİR? İSTİFA EDERKEN HANGİ SÜRELERE UYULMALIDIR?

İstifa çalışanın kendi rızası ile iş sözleşmesini feshetmesidir. Çalışanın bu feshi gerçekleştirirken eğer İş Kanunu uyarınca istifa etmekte haklı bir sebebi yoksa belli bir süre önceden işten ayrılacağını işverene ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu süreler iş sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmedikçe İş Kanunu’nda:

Continue reading “ÇALIŞANIN İSTİFASINDA İŞVEREN NELERE DİKKAT ETMELİ?”

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SON ÇARE İLKESİ

İş Kanunu (“Kanun”), iş güvencesi sistemini esas almakta ve iş ilişkisinin devamını amaçlamaktadır. Kanun ve Yargıtay dürüstlük kuralı çerçevesinde işverenin iş sözleşmesinin devamını sağlamak için gereken çabayı göstermiş olmasını, keyfiyetten uzak hareket etmesini ve tüm seçenekleri denemiş olmasını aramaktadır. Diğer bir deyişle iş sözleşmesinin feshinin kaçınılmaz olması gerekir. İş sözleşmesinin feshinde son çare ilkesi İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmemekle beraber Yargıtay uygulamasıyla hukukumuzda iyice yerleşmiştir. Bu makalemizde özellikle Yargıtay kararları ışığında feshin son çare olması ilkesi incelenmeye çalışılmıştır.

Continue reading “YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SON ÇARE İLKESİ”

PERFORMANSA BAĞLI SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ

İş sözleşmesi işveren ile çalışan arasındaki iş ilişkisini düzenlemek üzere kurulan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre çalışan beklenen koşullarda görevini yapmayı, işveren ise çalışanın yaptığı işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt etmektedir. Taraflar arasındaki bu sözleşme hem taraflara bir özel menfaat sağlarken aynı zamanda kamusal anlamda da o ülkedeki ekonominin, temel hak ve özgürlüklere ilişkin çeşitli konuların bir düzen içinde bulunmasını sağlamaktadır. İş sözleşmelerinin toplum içerisindeki bu önemli konumu düşünüldüğünde iş sözleşmesi, her ne kadar taraf iradeleriyle kurulan bir özel hukuk sözleşmesi olsa da sözleşme şartlarının düzenlenmesi ya da sözleşmenin feshi gibi konular bazı şartlar altında regüle edilmiştir. Bu sebeple iş sözleşmelerinin feshinde hukuki çerçevenin çizilmesi ve somut durumun hukuka uygun olarak analiz edilmesi oldukça önemlidir.  Bu yazımızda fesih sebeplerinden biri olan ve iş hayatında sıklıkla karşılaşılan çalışanın performansına bağlı sebeplerle iş sözleşmelerinin feshedilebilirliği konusunu ele alacağız.

Continue reading “PERFORMANSA BAĞLI SEBEPLERLE İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ”

ÇALIŞANA VERİLEN EĞİTİM VE KARŞILIĞINDA CEZAİ ŞART HALLERİ

Çalışma hayatında yapılan işin niteliğine göre, çalışanın iş görme edimini daha verimli şekilde yerine getirmesini sağlamak için işveren tarafından çalışana, işe başlamadan önce veya sonra eğitim sağlanmaktadır. İşveren tarafından sağlanan bu eğitimler, iki taraf için de büyük önem arz etmektedir. Bu eğitimler sayesinde çalışan işinde daha deneyimli hale gelirken, işveren de çalışanı aracılığıyla daha nitelikli bir hizmet verme şansına sahip olmaktadır. İşverenler, çalışanlarına sağladıkları bu eğitim karşılığında çalışanlarına belirli bir süre boyunca işyerinde çalışma şartı getirmekte, bu şartın sağlanmaması halinde ise bir cezai şart öngörerek verilen eğitimi bir nevi garanti altına almaktadırlar. Bu yazımızda işverenlerin çalışana verdiği eğitim ve karşılığında öngörülen cezai şarta kısaca değinmeye çalışacağız.

Continue reading “ÇALIŞANA VERİLEN EĞİTİM VE KARŞILIĞINDA CEZAİ ŞART HALLERİ”

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Covid-19 pandemisinin hayatımızı değiştirmesi ve evlerde daha çok zaman geçirmemiz ile birlikte, maliyetlerin azaltılması ve sağlık sebeplerini göz önünde bulunduran işverenler evden çalışma yöntemini tercih etmeye başladı. Uzaktan çalışma 4857 sayılı İş Kanunu’nda daha önceden beri var olmakla beraber pandemi sonrasında daha detaylı bir düzenlemeye ihtiyaç duyuluyordu. İşte bu doğrultuda, uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını düzenlemek üzere, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yazımızda Yönetmelik’in çalışma hayatına getirdikleri üzerinde duracağız.

Continue reading “UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER”