ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

01 Mayıs 2021 tarihinde Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Yönetmelik’in amacı, elektronik haberleşme hizmet, şebeke ve altyapılarına ilişkin yetkilendirmeye yönelik usul ve esasları belirlemektir. Bu sebeple aşağıda yapılan önemli değişiklikleri bilgilerinize sunarız.

YETKİLENDİRME BAŞVURULARI HAKKINDA YENİLİKLER

1.Yetkilendirme başvuru şartlarından biri olan yetkilendirme başvurusunda bulunacak şirketin hisselerinden; en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar, an az %10’una sahip tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ile en az %10’una sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az %10’una sahip gerçek kişi ortakların hüküm giymemiş olması gereken suçların kapsamı genişletilmiştir. Genişletilen kapsama devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, tefecilik ve Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin suçlar eklenmiştir.

Ayrıca bu kapsamda şirket ya da şirket ortakları veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler hakkında yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından adli sürecin başlatılmamış olması şartı eklenmiştir.

2.Başvuru şartlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin yeniden yetkilendirmemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son üç yıl içerisinde şirketin ya da şirket hisselerinin en az %10’una sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ile tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlerin ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesinin iptal edilmemiş olmasının yanı sıra herhangi bir zamanda  ilgili mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesi iptal edilmiş şirkete ilişkin ilgili fesih/iptal sebebinin/sebeplerinin ortadan kalkmış bulunması şartı eklenmiştir.

3.Başvuru belgelerinin kapsamı genişletilmiştir. Yönetmelik’in değişen hükümleri uyarınca şu anda yetkilendirilmiş hâlihazırdaki tüm şirketlerin de başvuru için eklenen bu belgeleri BTK’ya en geç 31.12.2023 tarihine kadar göndermesi gerektiği düzenlenmiştir. Aksi halde bu şirketlerin yetkilendirmeleri iptal edilecektir. İstenen belgeler şu şekildedir;

  • Şirket merkezi yerleşkesi, ek yerleşkeleri ve hizmet sunumuna ilişkin tesislerine ilişkin bilgi,
  • Şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin personel sayısı ve nitelikleri,
  • Teknik, fiziki, mesleki yeterlilik ya da yerleşiklik şartlarını

içerebilecek şekilde BTK tarafından belirlenen bildirim ve/veya kullanım hakkı başvuru formunda istenen bilgi ve belgeler.

4.Abone sayısı, trafik bilgileri, net satışlar ve benzeri kriterlere dayanılarak şirketlerin son üç yıl içerisinde hizmet sunmadığı tespit edilen ilgili yetkilendirmesinin iptal edileceği düzenlenmiştir. Ancak bu değişiklik 01.05.2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

İDARİ ÜCRET VE BTK’YA BİLDİRİM SÜRESİNE İLİŞKİN YENİLİKLER

1.Yetkilendirilmiş şirketlerin her yıl ödemesi gereken idari ücrete 01.01.2018 tarihinden itibaren elde edilecek net satışlar için geçerli olacak şekilde 10.000,00.-TL alt sınır getirilmiştir. Böylelikle, her yıl bir önceki yıla ait gelir tablosunda yer alan net satışlarının on binde otuz beşi tutarında uygulanan idari ücret 10.000,00.-TL’den az hesaplandığı takdirde ödemesi 10.000,00.-TL olarak yapılacaktır. Söz konusu alt sınır her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

2.Yapılan değişiklikle birlikte şirketlerin, ilk defa yetkilendirme aldıkları yıl içerisindeki yetkilendirilmiş oldukları döneme ilişkin olarak verdikleri net satış tutarlarını içeren vergi dairesi, imza atmaya yetkili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı gelir tablolarını, yetkilendirildikleri her yıl için bir sonraki yılın Mayıs ayı sonuna kadar BTK’ya göndermeleri gerekmektedir. Şirketlerin anılan belgeleri BTK’ya göndermemeleri halinde; şirketin yetkilendirmeye sahip olduğu tarihler dikkate alınarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve/veya Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde yer alan net satış tutarları ve anılan alt sınır tutarı esas alınarak idari ücret hesaplanacaktır ve şirket bu idari ücreti ödemek zorunda olacaktır.

3.Haziran ayı sonu itibarıyla alınacak olan idari ücretin, uygulanacak faizi ile birlikte Eylül ayının son gününe kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde şirketin tüm yetkilendirmeleri iptal edileceği hükme bağlanmıştır. İdari ücretin eksik yatırıldığının daha sonra BTK tarafından tespit edilmesi halinde ise şirket, tespit edilen eksik miktarı, bildirilmesinden itibaren bir aylık süre içerisinde faizi ile birlikte ödemelidir, aksi takdirde yine tüm yetkilendirmeleri iptal edilecektir.

4.Yetkilendirme başvurusunda istenen bilgi ve belgelerde değişiklik olanların bildirilmesine ilişkin süre; bütün değişiklikler için 1 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca, BTK’nın şirketlerden veya yetkilendirme başvurusunda bulunanlardan temin edeceği bilgi ve belgeleri veya yapılacak bildirimleri belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da temin edebileceği düzenlenmiştir.

HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN YENİLİKLER

1.Bir diğer önemli değişiklik ise hisse devrinin bildirimi ve iznine ilişkindir. Bu kapsamda yetkilendirilmiş şirketler yüzde on ve üzeri hisse devir, edinim ve hareketleri işlemlerinden önce BTK’dan izin almak zorundadır, şirketler yüzde ona kadar olan hisse devri, edinimi ve hareketleri halinde ise BTK’yı en geç bir ay içerisinde bilgilendirecektir.

2.Yetkilendirilmiş şirketlerin hisselerine sahip olan şirketlerde hisse sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin sahibi bulunduğu hisselerin, yetkilendirilmiş şirketin kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açacağı devir işlemlerini BTK’ya bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

3.Kontrol unsurunun el değiştirmesine yol açan her nevi hisse devrinden önce ise BTK’dan izin alınması zorunlu tutulmuştur.

4.Yeni değişikliklerle birlikte Şirketin herhangi bir mevzuata uymaması sonucu yetkilendirmesinin iptali söz konusu olduğunda, mevcut abonelerin mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen BTK’nın, iptale ilişkin işlemin tesis edildiği tarihten itibaren azami üç ay olmak üzere iptal tarihini öteleyebileceği düzenlenmiştir. Şirket, BTK’nın abone mağduriyetini gidermek için aldığı tedbirlere uymakla yükümlü kılınmıştır. Yetkilendirmenin yenilenmemesi durumlarında da iptal hükümleri uygulanacaktır.

ACENTELİK VE DİĞER İŞ MODELLERİNE İLİŞKİN YENİLİKLER

1.İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin satış ve pazarlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde aşağıdaki yeni usul ve esaslar uygulamaya konmuştur.

  • Şirketin, sunduğu hizmetlerin satış ve pazarlamasına yönelik olarak Şirket ad ve hesabına faaliyette bulunan acenteleri/bayileri alt acentelik/bayilik veremez.
  • Elektronik haberleşme hizmetinin sunumunda kullanılan her türlü yazılım veya yazılımın lisansı ile donanımın Şirkete ait olması veya ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket tarafından temin edilmesi gerekir.
  • Şirketin acente/bayilerinin adı, unvanı, adresi, telefonu ve varsa internet sitesi bilgilerinin güncel olarak ve kolay erişilebilir bir şekilde Şirket’in internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Şirket, acente/bayilerinin BTK tarafından belirlenecek standartlara uymasını sağlamakla ve bunlara ilişkin personel listesi de dâhil olmak üzere bilgileri, belirlenecek periyotlarla BTK’ya göndermekle yükümlüdür.

Av. Sinem İLİKLİ

TARLAN- BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN- AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: