DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

5253 Sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklere, dernek yönetici ve üyelerine idari para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının tutarları %36,20 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı uyarınca 2022 yılı için de belirlenmiştir. Bu itibarla, Dernekler Kanunu uyarınca 2022 yılı için uygulanacak idari para cezaları T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2021/15 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

Genelgeye istinaden idari para cezalarına ilişkin güncel tablo aşağıdaki gibidir;

DERNEKLER KANUNU MADDELERİCEZAYA TABİ İŞLEM VE KİŞİLERİDARİ PARA CEZASI
32/1-a– Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar
– Derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar
– Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine
2.356,00.-TL
32/1-b– Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan,
– Genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya
– Dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine
2.356,00.-TL
32/1-c– Yurt dışı yardımı bankalar aracılığıyla almayan dernek yöneticilerineNİSPİ (%25)
32/1-d (2. cümle)– Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması halinde dernek yöneticilerine ve defterleri tutmakla sorumlu kişilere2.356,00.-TL
32/1-d (3. cümle)– Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine4.724,00.-TL
32/1-g– Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı dernekler ve merkezi yurt dışında bulunan kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar,
– Faaliyetlerini yürütenler,
– Bunlarla işbirliğinde bulunanlar veya
– Bunları üye kabul edenlere
4.724,00.-TL
32/1-h– Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticilerine2.356,00.-TL
32/1-ı– Konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde457,00.-TL
32/1-k– Yurt dışından alınacak veya yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usule uymayanlaraAlt sınır 7.429,00.-TL – Üst Sınır 148.607,00.-TL
32/1-l– Edindikleri taşınmazları tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde bildirmeyen
– Temsilcilik açılması durumunda adres ve görevlendirilen kişilerin bildirilmemesi
– Her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken Dernekler Beyannamesinin verilmemesi
2.356,00.-TL
32/1-m– Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi durumlarının izinsiz yapılması halinde2.356,00.-TL
32/1-r– Defterlerinde ve kayıtlarında ve T.C resmi kurumlarıyla yazışmalarında Türkçe dil kullanılması zorunluluğuna uymayanlar4.724,00.-TL
32/1-s– Dernek Genel Kurulunu izleyen 45 gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri bildirmeyenler
– Üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde bildirmeyenler
– Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 45 gün içinde bildirmeyenler
742,00.-TL
32/1-t– Denetimle görevlendirilenlere bilgi ve belge vermekten kaçınanlarAlt sınır 7.429,00.-TL – Üst Sınır 29.721,00.-TL
32/1-u– 7.000 TL’yi aşan her türlü gelir, tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek yöneticilerine her bir işlem için işleme konu tutarın %10’una kadarNİSPİ (%10)
32/2– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından mahkûm olanlardan derneklerin genel kurul dışındaki organlarında görev alanlara,
– Bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan dernek yöneticilerine
2.228,00.-TL

Av. Sinem İLİKLİ

TARLAN-BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN-AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: