“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmi Gazete’de, “CE” İşareti Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda, “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsayan ve bu işaretinin konulmasını ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmeliğin neler düzenlediğine kısaca değinmeye çalışacağız.

CE işareti, “Conformité Européenné” ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu ifadeyi taşıyan ürünlerin, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir.

Yönetmelik kapsamında imalatçılar, yetkili temsilciler, ithalatçılar ve dağıtıcılar bakımından bazı yükümlülükler düzenlenmiştir.

  • Yönetmeliğin 5. Ve 6. maddesi uyarınca, imalatçılar ve yetkili temsilcilere uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmak ve ürüne “CE” işaretini koymak gibi bazı yükümlülükler yüklenmiştir.
  • Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca ithalatçılara ise imalatçının Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini, ürünün “CE” işaretini taşıdığını ve ürünle birlikte gerekli belgelerin bulunduğunu teyit etmek, uygunluk beyanının bir örneğini veya teknik dosyayı 10 yıl süreyle saklamak ve talep edilirse 10 yıl süreyle yetkili kuruluşa sağlamak gibi yükümlülükler getirilmiştir.
  • Dağıtıcının yükümlülükleri ise Yönetmeliğin 8. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre dağıtıcı, ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni göstermekle, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün, “CE” işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrulamakla ve yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.
  • Bunların yanı sıra bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir ürünü teknik düzenlemesine veya Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçı ve dağıtıcılar, imalatçı gibi yükümlü olacaklardır.

Yönetmelikte değinilen bir başka husus ise ürüne CE işareti konulması ve kullanılmasına dair genel esaslardır. Bu kapsamda “CE” işaretinin ilgili tüm teknik düzenlemelere uygun olup olmadığının teyit edilmesi ve “CE” işaretini ürünlere koymak ve konulmasını sağlamak imalatçıya ait yükümlülüklerdir. Bu işaret, Yönetmeliğin ekinde belirtilen şekle ve boyuta uygun olarak oluşturulur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında değiştirilemez.

“CE” işareti;

  • Ürüne/bilgi plakasına veya gerekli durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde,
  • Ürün piyasaya arz edilmeden önce,
  • Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından,
  • İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun/kuruluşların kimlik kayıt numarası da yer alacak şekilde,
  • Anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler olmadan,
  • Gereken hallerde görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak, Yönetmeliğin 11. maddesinden itibaren AB Uygunluk Beyanı’na ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Buna göre ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde, aksi belirtilmedikçe Yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak, imalatçı veya yetkili temsilci tarafından AB Uygunluk Beyanı düzenlenerek ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygun olduğunun bildirilmesi gerekmektedir. Başka dilde düzenlenmesi halinde, beyana Türkçe tercümesi de eklenmelidir. Ürünün AB Uygunluk Beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması halinde ise, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürüne uygulanabilir tüm kurallarını yerine getiren tek bir AB uygunluk beyanı düzenleyecektir. İlgili teknik düzenlemelerde ürünün AB uygunluk beyanı dışında başka bir uygunluk beyanı ile düzenlenmesi öngörülürse, teknik düzenlemede belirtilen usul ve esaslara göre bir uygunluk beyanı düzenlenecektir.

Son olarak, Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması halinde 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun’unun 20. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Stj. Av. Sıla ATİLLA

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: