COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE DURAN İŞ VE İŞLEMLER

SÜRESİ DURAN İŞLEMİN İÇERİĞİ                  DURMAYA BAŞLADIĞI YA DA ERTELENDİĞİ TARİHSÜRENİN TEKRAR BAŞLAYACAĞI TARİH
Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.13/3/2020 (bu tarih dâhil)01.05.2020 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.
3 ay süre ile iş sözleşmeleri İş K. m.25/1-II’de belirtilen veya diğer kanunlarda yer alan ahlak ve iyi niyete aykırılık halleri dışındaki nedenlerle işveren tarafından feshedilemez. Birinci fıkrada yer alan 3 aylık süre boyunca işçi ücretsiz izne çıkartılabilir. Ücretsiz izne çıkartmak işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermez. Bu hükme aykırı olarak iş sözleşmesini feshedenlere her işçi için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.17/04/2020 (bu tarih dâhil)17/07/2020 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilir.)
COVID-19 nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçe gösterilip yapılan kısa çalışma ödeneği başvurularında uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin işverenin beyanına göre ödeme yapılır. Hatalı bilgi/belge verilmesi nedeniyle fazla ödeme yapıldığı tespit edilirse ödenen tutarlar yasal faiziyle işverenden tahsil edilir.  
İş sözleşmesi yürürlükte olduğu halde İş K. yeni Geçici 10. Maddesi kapsamında ücretsiz izne çıkarılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar yaşlılık aylığı almamak kaydıyla günlük 39,24-TL ücret desteği alır. GSS kapsamında değillerse GSS primleri fondan karşılanır. Ücretsiz izne çıkartılan çalışanların fiilen çalıştırıldıkları tespit edilirse işçi başına brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca işçiye yapılan ödemeler de işverenden faiziyle tahsil edilir.15.03.2020 tarihinden sonra işten çıkartılanlar bu kapsamda olacaktır. 
İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler durdurulmuştur.      22/3/2020 (bu tarih dâhil)01.05.2020 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.
Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşifler 30/04/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar 
Sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler13 Mart 2020 (bu tarih dâhil)01.05.2020 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.
Sermaye şirketleri 2019 yılına ait net kârın sadece %25’ini dağıtımına karar verebilir. Serbest yedek akçeler ve geçmiş yıl kârları dağıtıma konu edilemez.  Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtma yetkisi verilemez. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz ödeme yapılmamışsa %25’i aşan kısım belirtilen süreye kadar ödenemez. Bu hususla ilgili uygulamaların detaylarını Bakanlık belirleyecektir. 30.09.2020 tarihine kadar (Cumhurbaşkanı süreyi 3 ay uzatabilir/kısaltabilir.)
19.03.2020 – 22.04.2020 tarihleri arasındaki İkamet İzni randevuları 01.06.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasına ertelendi.19.03.2020 tarihli randevu dahil24.04.2020
Dernek bildirim ve beyannameleri ile genel kurulları ertelenmiştir. İçişleri Bakanlığı bu süreyi 3 ay daha uzatmaya yetkilidir. Genel Kurul yapılana kadar mevcut organların görevleri devam eder. 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihten itibaren 30 gün içinde GK yapılması zorunlu kılınmıştır.
Anonim ve Limited şirketlerde Yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen Genel Kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptali imkanı tanındı.  
İşyeri kiralarının 01.03.2020 ve 30.06.2020 tarihleri arasındaki işleyecek bedellerin ödenememesi işyerinin tahliyesi veya sözleşmenin feshi nedeni yapılamayacaktır.1 Mart 2020 (bu tarih dâhil)01.07.2020 tarihi itibariyle kaldığı yerden devam edecek.
AR-GE ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin bu bölgelerin dışında da yürütülmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı izin verebilir. Bakanlığa bildirimde bulunmak kaydıyla teşvikler devam edecektir.11.03.2020 tarihinden itibaren11.07.2020 tarihine kadar. (Bu süre sonunda aynı bakanlık tarafından 3 ay daha uzatma yapılabilir.)
27/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı 
27/5/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 1/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma 
26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi 
Faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de bu süre boyunca mücbir sebep hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Bahse konu mükelleflere ilave olarak çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefler de dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefi olan kişiler mücbir sebep hali kapsamında değerlendirilmiştir. Tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi  uzatılmıştır. 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır. 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,
• Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
– Alışveriş merkezleri dahil perakende,
– Sağlık hizmetleri,
– Mobilya imalatı,
– Demir çelik ve metal sanayii,
– Madencilik ve taş ocakçılığı,
– Bina inşaat hizmetleri,
– Endüstriyel mutfak imalatı,
– Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
– Araç kiralama,
– Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
– Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
– Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
– Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
– Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
– Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
– Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
– Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,  iş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, 
• Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 
– Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 
– Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 
– Tarımsal faaliyette bulunanlar ile 
– Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,   5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:  
2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 02/11/2020 tarihine,    
2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,

2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.    
 

Stj. Av. Ozan Parlak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: