İŞ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

17/04/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. Bu madde uyarınca;

– İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş ve hizmet sözleşmeleri İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunlarda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında bir sebeple işveren tarafından kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle feshedilemeyecektir.
– Bu 3 aylık süre içerisinde işveren, işçinin tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayrılmasına karar verebilecektir.
– İşveren tarafından ücretsiz izne karar verilmesi halinde işçi ücretsiz izin sebebiyle iş veya hizmet sözleşmesini haklı nedene dayanarak feshedemeyecektir.
– Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş veya hizmet sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.
– Cumhurbaşkanı maddede öngörülen 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

MADDE 9 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

Av. Sinem İlikli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: