GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen elektronik tebligatlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır. Uygulama 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

Kimler E-Tebligat Kullanmak Zorunda?

Ticari, zirai ve mesleki kazancı olanlar ile Kurumlar Vergisi mükellefleri e-tebligat kullanmak zorundadır. Bununla birlikte vergiye tabi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar gönüllülük esasına göre başvuruda bulunabiliyor.  E-tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekil aracılığı ile de elektronik tebligat adresi başvuruları yapılabilir.

E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurulur?

Gerçek kişiler, sistemi gönüllülük esasıyla kullanmak isteyen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller için:

  • Kağıt talep formu ile vergi dairesine giderek
  • GİB İnternet Vergi Dairesi‘nden online olarak (https://intvrg.gib.gov.tr
    • şifresi olanlar kullanıcı girişi yaparak
    • şifresi olmayanlar ise kimlik numarası ile giriş ekranından  kimlik doğrulaması yaparak

E-tebligat başvurusu yapıldığında ve e-tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır. Kanun’un 107/A maddesine göre, e-tebligat ile gönderilen evrak mükellefin e-posta adresine ulaşınca alıcı tarafından açılsa da açılmasa da beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. GİB e-tebligat kayıtları, işlem tarih ve zaman bilgisi ile beraber otuz yıl süreyle arşivlenir.

E-Tebligat Sistemine Kayıt Olmamanın Cezası Nedir?

E-tebligat sistemine kayıt olmak zorunda olan mükellefler, bu mecburiyeti yerine getirmezlerse usulsüzlük cezası alırlar. Bu ceza birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.300 TL iken ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ve basit usulde kazanç sahipleri için 660 TL; bu grupların dışındakiler için 330 TL’dir.

E-Tebligat Sisteminden Çıkış

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerin zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliklerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

İsteğe Bağlı Olarak E-Tebligat Adresi Alınabilir Mi?

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Talep Bildirimi (Şirketler ve diğer tüzel kişiler için) ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler Elektronik Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler için) ile ikametgâhlarının bulunduğu yer/ bağlı oldukları vergi dairesine giderek veya İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

E-tebligat başvurusu bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

                                                                                Stj. Av. Ozan Parlak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: