4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2021 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca 2021 yılı için uygulanacak idari para cezaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde duyurulmuştur.

Yapılan duyuru uyarınca idari para cezalarına ilişkin tablo aşağıdaki gibidir;

NO.İHLALİN TÜRÜ2021 YILI UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASIÖZEL HALLER
1.İşyerini muvazaalı olarak bildirmek (İş K. md. 3 ve md. 98)34.809,00.-TLİşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı
2.İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak (İş K. md. 5 ve md. 99/1-a)292,00.-TL Bu durumdaki her işçi için
3.Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak (İş K. md. 7 ve md. 99/1-b)488,00.-TLBu durumdaki her işçi için
4.7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak (İş K. md. 7/2-f ve md. 99/2)1.952,00.-TL99/1-b ceza maddesinin dört katı
5.İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek (İş K. md. 8 ve md. 99/1-c)292,00.-TLBu durumdaki her işçi için
6.Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak (İş K. md. 14 ve md. 99/1-c)292,00.-TLBu durumdaki her işçi için
7.İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak (İş K. md. 28 ve md. 99/1-d)292,00.-TLBu durumdaki her işçi için
8.Toplu işçi çıkarma maddesi hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (İş K. md. 29 ve md. 100)1.145,00.-TLBu durumdaki her işçi için
9.Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak (İş K. md. 30 ve md. 101)4.345,00.-TLÇalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
10.Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek (İş K. md. 32 ve md. 102/a)315,00.-TLBu durumda olan her işçi ve her ay için
11.Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek (İş K. md. 32 ve md. 102/a)315,00.-TLBu durumda olan her işçi ve her ay için
12.Ücret hesap pusulası düzenlememek (İş K. md. 37 ve md. 102/b)1.145,00.-TL
13.Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek (İş K. md. 38 ve md. 102/b)1.145,00.-TL
14.Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek (İş K. md. 39 ve md. 102/a)315,00.-TLBu durumdaki her işçi ve her ay için
15.Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek (İş K. md. 41 ve md. 102/c)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
16.Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek (İş K. md. 52 ve md. 102/b)1.145,00.-TL
17.Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek (İş K. md. 56 ve md. 103)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
18.İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek (İş K. md. 57 ve md. 103)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
19.Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek (İş K. md. 59 ve md. 103)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
20.Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak (İş K. md. 60 ve md. 103)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
21.Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak (İş K. md. 63 ve md. 104)3.064,00.-TL
22.Telafi çalışması usullerine uymamak (İş K. md. 64 ve md. 104)555,00.-TLBu durumdaki her işçi için
23.Ara dinlenmesini uygulamamak (İş K. md. 68 ve md. 104)3.064,00.-TL
24.İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek (İş K. md. 69 ve md. 104)3.064,00.-TL
25.Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak (İş K. md. 71 ve md. 104)3.064,00.-TL
26.Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak (İş K. md. 72 ve md. 104)3.064,00.-TL
27.Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek (İş K. md. 73 ve md. 104)3.064,00.-TL
28.Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek (İş K. md. 74 ve md. 104)3.064,00.-TL
29.İşçi Özlük dosyasını düzenlememek (İş K. md. 75 ve md. 104)3.064,00.-TL
30.Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek (İş K. md. 76 ve md. 104)3.064,00.-TL
31.Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. (İş K. md. 92/2 ve md. 107/1-a)27.848,00.-TL
32.İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak (İş K. md. 96/1 ve md. 107/1-b)27.848,00.-TL
33.İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek (İş K. md. 107/2)27.848,00.-TL
5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 TL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

Geçici Madde-10: 7244 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir. 17.04.2020 tarihinden itibaren geçici 10. madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarı idari para cezası uygulanır.

2022 yılında İş Kanunu uyarınca uygulanacak idari para cezaları için 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI adresindeki yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Av. Sinem İLİKLİ

TARLAN-BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN-AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: