6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 01/01/2021 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL TUTARLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında verilebilecek idari para cezaları Kanun’un 18. maddesinde düzenlenmiştir. Bahse konu para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca; her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu mükerrer 298. maddesi uyarınca ilan edilen yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. 28 Kasım 2020 Tarihli ve 31318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla Kanun kapsamında öngörülen idari para cezaları da bu oranda artırılmıştır.

01/01/2021 – 31/12/2021 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI

KABAHATLERALT SINIRÜST SINIR
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi9.832,00.TL196.684,00.TL
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi29.500,00.TL1.966.860,00.TL
Kurul kararlarının yerine getirilmemesi49.167,00.TL1.966.860,00.TL
VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi39.334,00.TL1.966.860,00.TL

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN- BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN- AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: