“ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA” İLE “GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNE” İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

20 Mayıs 2016 tarihli 29717 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’  ile aşağıda belirteceğim hususlarda birtakım değişiklikler yapılmıştır.

İlgili kanunun 1. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici iş ilişkisi ile ilgili 7. Maddesi değiştirilmiştir. Yeni maddede geçici iş ilişkisinin kurulabileceği hallerde ‘özel istihdam bürosu aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurma’ sayılmış , özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisinin hangi durumlarda kurulabileceği belirtilmiştir. Buna göre özel istihdam bürosu aracılığı ile geçici iş ilişkisi İş Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde, mevsimlik tarım işlerinde , ev hizmetlerinde , işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak görülen hizmetlerinde,  iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı işlerin çıkması halinde , işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngörülemeyecek şekilde artması halinde kurulabilir.

Geçici iş ilişkisi kurulma süresi mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hallerde ise en fazla 4 ay süre ile kurulabilecektir.8 ayı geçmemek üzere en fazla iki kere yenilenebilecektir. İşletmenin mal ve hizmet kapasitesinin öngörülemeyecek şekilde artması  halinde kurulacak geçici iş ilişkisi , işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek , on ve daha az işçi çalıştırılan yerlerde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecektir.

Özel istihdam bürosu aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulması halinde işveren özel istihdam bürosudur.Buna göre işveren ile ‘ geçici işçi sağlama sözleşmesi’ işçi ile ‘ geçici iş sözleşmesi’ yazılı olarak kurulacaktır.

İlgili kanunun 2. Maddesi ile İş Kanunu’nun 14. Maddesi ‘ Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma ‘ olarak değiştirilmiştir. Maddede uzaktan çalışma ‘ İşçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı yazılı olarak kurulan iş ilişkisi ‘ olarak tanımlanmıştır;  işveren iş sağlığı ve güvenliği hususlarında çalışanı bilgilendirmek, gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak , sağlık gözetimini sağlamak ve eğitimini vermekle yükümlü tutulmuştur.

İlgili kanunun 3. Maddesi ile  İş Kanunu’nun  çalışma süresini düzenleyen  63. Maddesinin ikinci fıkrasına “Turizm sektöründe dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz; denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile altı aya kadar artırılabilir.”  maddesi eklenmiştir.

İlgili kanunun 7. Maddesi ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ‘na  özel istihdam bürolarının tanımı ‘’Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan bürolar’’ olarak eklenmiş ve diğer maddeleri ile söz konusu büroların faaliyet alanı, denetimi , hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir

Stj. Av. Damla Aybar

MAYIS 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: